Tuesday, September 17, 2013

पान ५०. भवबंध


प्रिय नैना,

मला तिच्याबद्दल इतके का वाटते?  तुला सांगू कितीतरी मुली पाहिल्या पण हिला पाहताना मनात जी चलबिचल झाली ती वेगळीच होती.  कसे ना, काही लोकांना पाहिल्यावर आपल्याला कोणताही विचार न करता माहितच असते की आपल्याला हे आवडतात.  अगदी तसेच झाले बघ, हिला पाहिले ना तेव्हा हृदयात कुठेतरी माहितच होते की ही आपल्याला आवडते.

खरे म्हणजे आता ही का आवडते हा विचार केल्यावर अनेक गोष्टी सुचतात, पण मूळ कारण हिला पाहताक्षणी मनात माहितच असणे की ही आपल्याला आवडते हे आहे.  याचे मला आश्चर्य पण वाटते आणि कुतुहल देखील.  कुणालातरी जन्माची साथीदारीण बनवायचेच आहे ना मग जी मनापासून आवडते तिला विचारणे अधिक बरे, हो ना?  असे वाटते की हिच्यासाठी आपण काही पण करून जाऊ.  माझ्यात काही गुण आहेत काही दोष असतील, हिच्यातही गुण आणि दोषही असतील पण हा प्रश्न गुणदोषांचा नाहीच मुळी.  ज्या व्यक्तीवर आपले प्रेम असते त्यांना गुणदोषात मोजायचेच नसते.  त्यांच्यावर आपले प्रेम आहे हीच भावना त्यांना आहे तसे स्वीकारायला पुरेशी असते.

रोहिणीच्या क्लासची सहल जाते दर वर्षी असे कळले काल.  क्लास च्या सरांचा मुलगा माझ्याच एवढा आहे, मला ओळखतो देखील, त्याच्याशी मैत्री वाढवावी ही युक्ती सुचली काल.  तिच्याशी बोलणे हे ध्येय असले तरीही त्या दिशेने जे जे मार्ग जातील त्यांना पडताळून पाहणे ही चांगली सुरवात आहे.  हे सगळे कसे सुचले यावर मला इतकेच वाटते की आपली इच्छा तीव्र असली की मार्ग सुचतात. 

भवबंध
(छंद: देवीवर)

मन - गुंतले तुझ्यात
सुख - आले आयुष्यात
राधे - तुला पाहताना
रोज - भारावतो कान्हा

प्रेम - उत्कट हळवे
जग - सुंदर जाणवे
याव्या - तिच्या मनी आता
माझ्या - विचारांच्या लाटा

स्वप्न - सोबत जगावे
दोघे - एकरूप व्हावे
एक - व्हावे ध्येय छंद
असा - जुळो भवबंध

तिला - सुखी करायचे
तिची - चिंता हरायचे
आता - इतकेच ठावे
देवा - इतकेच द्यावे

~ रोहित

(छंद: देवीवर [ - - ! प | - - ] अक्षरे ८, दुसऱ्या अक्षरानंतर यती)

देवीवर छंद, तसा आहे तर अष्टाक्षरीचाच प्रकार पण सुरवातीला दोन अक्षरी शब्द अनिवार्य अशी अट यती च्या मुळे तयार झाल्याने स्पष्ट पणे वेगळा छंद समजून घेता येतो. 

(युक्तीबाज)
रोहित

(रोहितची डायरी / तुष्की, नागपूर)
१८ सप्टेंबर २०१३, १०:००
+९१-९८२२२-२०३६५
tusharvjoshi [at] gmail [dot] com

No comments:

Post a Comment